การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของบริษัทฯ

  • สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมได้ ไม่ว่าจะมีประมาณขยะมูลฝอยมากหรือน้อยและใหม่หรือเก่า
  • สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ง่ายและใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องด้วยระบบธรรมชาติบำบัด (NBT) ไม่เน้นการสร้างโรงงานคัดแยกขยะ
  • เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลพิษของขยะมูลฝอย
  • มุ่งเน้นมาตรฐานการบำบัดและกำจัดที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และปลอดภัย
  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • สามารถประกอบกิจการได้โดยมีความสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่กำหนด
  • สามารถนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ำและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ Reuse & Recycle) รวมถึงการกำจัดที่ได้พลังงานทดแทน
  • เพื่อส่งเสริมการจ้างงานภายในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในชุมชน
  • สามารถลดประมาณขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนและสนับสนุน นโยบายของภาครัฐ

เทคโนโลยีการทำงานด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด

วิธีการดำเนินงานแบบธรรมชาติบำบัด

วิธีการดำเนินงานแบบธรรมชาติบำบัด หรือ NBT (Natural Biological Treatment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

บริษัทได้พัฒนาและต่อยอดโดยการแปรรูปขยะ

บริษัทได้พัฒนาและต่อยอดโดยการแปรรูปขยะให้เป็น ขยะเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

D3

ในปัจจุบันกำลังดำเนินการ พัฒนาต่อยอดเพื่อนำขยะเชื้อเพลิงไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบและเริ่มดำเนินโครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560

RDF Billions Project

RDF Billions Project ในการผลิตบ้าน